VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Onze facturen zijn contant betaalbaar.

2. Terugzendingen die zonder onze toestemming geschieden, worden geweigerd; iedere klacht of terugzending moet geschieden binnen de acht dagen na de verzending en moet door de post per aangetekend schrijven bevestigd worden.

3. De verplichtingen door onze vertegenwoordigers aangegaan zijn slechts geldig na onze bekrachtiging. Onze prijsverminderingen en leveringstermijnen zijn zonder verbintenis en blijven onderworpen aan buitengewone gebeurtenissen.

4. Onze rekeningen zijn betaalbaar te Evergem en we doen geen afbreuk aan dit recht door een wissel aan de koper te sturen.

5. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.

6. Iedere rekening die niet betaald is op de vastgestelde vervaldatum, zal van rechtswege en zonder enige aanmaning, vermeerderd worden met een verwijlinterest van 10% per jaar.

7. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, indien de factuur 30 dagen na de factuurdatum niet werd voldaan het factuurbedrag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling ten titel van forfaitair en onherroepelijk schadebeding, zal verhoogd worden met 10%, dit bij toepassing van artikel 1152 van de BTW.

8. Partijen gaan er uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze bij afwijking van artikel 1231 van de BTW niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.  De desbetreffende vergoeding wordt als een billijke schadevergoeding erkent. De verschuldigde vergoeding zal in geen geval minder dan 500 € bedragen.

9. Bij bestellingen die niet werden afgehaald of geleverd méér dan 1 maand na voorziene datum levering zullen stockagekosten van 50,00 €/maand aangerekend worden. 

10. Door de verkoopsovereenkomst worden de koopwaren eigendom van de klant onder uitdrukkelijk van rechtswege ontbindende voorwaarden van betaling op gestelde vervaldag; de koopwaren die bij niet betaling op de vervaldag aldus opnieuw onze eigendom geworden, blijven het tot de koopwaren volledig afbetaald zijn.

11. Door een vertraging van levering kan de koop niet te niet gedaan worden.  Ingeval van weigering der gekochte voorwerpen, wordt een schadeloosstelling van 30% geëist.  Ingeval het personeel uit onze firma 2 maal hetzelfde moet aanbieden, zal een schadevergoeding van 372 € per keer aangerekend worden en dit ten titel van reiskosten en werkuren.  Het staat de verkoper ook vrij, ingeval niet stipte betaling van de koper al dan niet toepassing te vorderen van artikel 1590 BTW.

12. Reiskosten en werkuren zijn NIET in de WAARBORG begrepen. Reiskosten zullen aangerekend worden aan 1 € per km gerekend van vertrek uit ons magazijn te Evergem.  Werkuren zullen aangerekend worden aan 50 € per uur aan indexpeil, exclusief BTW.  Minder dan een uur zal aangerekend worden voor een uur.

13. Onze aansprakelijkheid blijft onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de door ons geleverde goederen, waarover betwistingen ontstaan.

14. De vochtigheid in het pand zal noch zichtbaar zijn, noch overdreven. De binnendeuren dienen geplaatst te zijn.  Het lokaal zal op slot zijn.  De vloer moet verplicht aangebracht zijn voor de meubelen.  De elektrische aansluitingen zullen gedaan zijn, de draden getrokken, de stroom beschikbaar.  De afvoeropening van de dampkap zal gekapt zijn.  De toevoer van warm en koud en de kanalisatie van de afloop moeten bestaan, geen enkele buis, kraan, stopcontact of meter zal geduld worden langs de uit te rusten muren noch achter de apparaten.  De verwarmingsapparaten zullen ter plaatse staan en kunnen werken.  De heersende temperatuur zal tenminste 15°C bedragen.  De toegang van het lokaal zal gemakkelijk zijn voor het transport van het materiaal.  Het lokaal zal vrij zijn van alle apparaten.  Alle afmetingen, tegelwerk, elektriciteit  en loodgieterij moeten overeenkomen met ons technisch plan.  Ieder onvoldoende of onjuiste bereiding, ieder verandering ondernomen zonder ons te verwittigen kan tot uitstel van de termijnen leiden en tot onkosten ten laste van de klant. 

15. Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is Kitchino bvba. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals u op onze website www.kitchino.be kan terugvinden.